Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

www.koldryjedwabne.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy KOŁDRY JEDWABNE dostępny pod adresem internetowym www.koldryjedwabne.pl prowadzony jest przez firmę PPHU SEVEN ul. ŻWIRKI I WIGURY 42,18-100 ŁAPY, Tel.85 814 17 07, e-mail:biuro@seven.org.pl NIP:542 010 09 69 ,REGON:P-050014670
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

DEFINICJE

 1. Sklep– sklep internetowy KOŁDRY JEDWABNE dostępny pod adresem: www.koldryjedwabne.pl
 2. Sprzedawca- podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest PPHU SEVEN, ul. ŻWIRKI I WIGURY 42,18-100 ŁAPY, Tel.85 814 17 07, e-mail:biuro@seven.org.pl NIP:542 010 09 69 ,REGON:P-050014670
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu,
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,
 7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie Zamówienia,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą
 10. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
 11. Dowód zakupu –paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.
 2. Za pomocą Formularza zamówienia można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem innych środków (poczta elektroniczna, telefon, fax ) będą przyjmowane w godzinach pracy Sklepu internetowego dostępnych w Sklepie. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:
  1. Formularz zamówienia,
  2. Pocztę elektroniczną e-mail,
  3. Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień.
 3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
 5. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
  1. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia,
  2. dla zamówień złożonych przez telefon – z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
  3. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
 7. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentom.
 8. Średni czas realizacji Zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 3 dni robocze.
 9. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
 10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 11. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionego Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
 3. Kupujący dokonujący zakupu jako przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
  1. płatność za pobraniem
  2. płatność przelewem na konto Sprzedającego
  3. płatność gotówką (przy odbiorze towaru)

W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 1. Kupujący jest obowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli po upływie 14 dni od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego całość należności nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne wpłaty Kupującego podlegają zwrotowi.
 2. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską DPD lub In Post
  2. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez Paczkomaty In Post
  3. odbiór osobisty.
 2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 6. Kupujący po otrzymaniu Produktu powinien sprawdzić czy jest zgodny z umową oraz czy nie jest uszkodzony.
 7. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

REKLAMACJE

 1. Produkty sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej.
 2. W przypadku gdy kupującym nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
 3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny(Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
  2. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego w momencie wydania mu rzeczy. Jeżeli Kupujący samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Kupującego w chwili wydania rzeczy temu przewoźnikowi.
 4. Reklamacji Produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności Produktu z umową sprzedaży w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@seven.org.pl lub pisemne na adres: Seven Andrzej Łapiński, Żwirki i Wigury 42, 18-100 Łapy. Kupujący traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Kupującemu, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Nie dołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane przez Sprzedającego.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty zakupu towaru.
 2. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przekazane pisemnie za pomocą poczty, faksu, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Oświadczenie może zostać złożone poprzez wypełnienie i przesłanie wzoru formularza odstąpienia od Umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy.
 5. Towar zakupiony przez Kupującego ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 6. Kupujący jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
 8. W przypadku zamówień w rozmiarach niestandardowych brak możliwości zwrotu zakupionego towaru.

ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem i przepisami niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę..

ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu.
 3. Użytkownik może odmówić zgody na wprowadzenie nowych lub zmienionych postanowień w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia („Termin wyznaczony dla odmowy”), przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Sprzedawcy przyczyn.
 4. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Sprzedawcy e-mailem, faksem lub pisemnie na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Konto Użytkownika będzie bezzwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.
 5. Jeżeli Użytkownik:
  1. nie złoży odmowy w Terminie wyznaczonym dla odmowy,
  2. dokonuje logowania oraz korzysta ze Sklepu po Terminie wyznaczonym dla odmowy, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień.
 6. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres biuro@seven.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy,  NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail.Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu obsługi i realizacji Zamówienia.
 2. Rejestracja danych może nastąpić wskutek kontaktu za pośrednictwem formularza Zamówienia, telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Przez czas przechowywania danych przez Sklep, Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich poprawiania.
 3. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji Zamówienia. Przez realizację zamówienia rozumie się przekazanie danych Kupującego przedsiębiorstwu organizującemu przesyłkę towaru oraz kontakt z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 4. Po realizacji Zamówienia Sklep nie gromadzi danych osobowych Kupujących w zbiorach danych ani poza nimi. Po zakończeniu realizacji Zamówienia dane osobowe Kupujących są niezwłocznie usuwane.
 5. Sklep nie przetwarza danych osobowych Kupujących w celu przekazywania ofert marketingowych ani nie udostępnia danych osobowych Kupujących podmiotom trzecim w celach nie związanych z realizacją Zamówienia.
 6. Sklep Wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Kupujących i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane w sposób spełniający wymogi polskiego prawa